РЖ Техничка Контрола АД

Хемиска лабораторија

Во нашата хемиска лабораторија вршиме испитувања на:

За да прочитате повеќе за нашата Хемиска лабораторија, кликнете тука.

Механичка лабораторија

Во лабораторијата за механички тестирања, се тестираат механичките и технолошките
карактеристики на материјалите со дебелина од 0,4 mm до 100 mm.

Механички тестирања:

За да ги видите сите наши механички тестирања, кликнете тука.

Металографска лабораторија

Neophot 32Металографски испитувања:

За да ги видите сите наши металографски испитувања, кликнете тука.

Лабораторија за испитувања без разрушување

Во лабораторијата за испитувања без разрушување се извршуваат секаков вид на испитувања без разрушување со користење на следните методи:

За да прочитате повеќе за нашата лабораторија за ИБР, кликнете тука.