РЖ Техничка Контрола АД

Металографска лабораторија


Ги извршуваме следните металографски испитувања :

Опрема:

Во рамките на лабораторијата за металографски испитувања се наоѓа фотолабораторијата за развивање фотографии.