alt

Нашата лабораторија издава сертификати според:

 

LR (Lloyd’s Register),
GLR (German  Lloyd’s Register),
TÜV, NV (Norske   Veritas),
ABS (American Bureau of Shipping),
BV (Bureau Veritas),
RINA etc.

За нас

За основањето

РЖ Техничка контрола е основана во 1965 година, како дел од Рудници и Железарница ”Скопје”, како Централна лабораторија за хемиски и механички испитувања во областа на металургијата. Основната активност на РЖ Техничка контрола уште од почетоците била утврдување на квалитетот на металуршкото производство на челик.

 

Денес

Од 1992 година, РЖ Техничка контрола постои како joint-stock компанија. Се состои од неколку лаборатории:

лабораторија за металуршки испитувања, лабораторија за испитувања без разрушување и лабораторија за хемиска анализа.

 

Визија и мисија

Визија: Визијата на РЖ Техничка контрола е да стане позната лабораторија за хемиска, металуршка и механичка анализа и анализа без разрушување на метали, метални делови и конструкции.

Мисија: Мисијата на РЖ Техничка контрола е да влијае на квалитетот на металуршките производи и на безбедноста на металните конструкции вградени во овие производи со прецизна и навремена анализа.

 

Кадар

Во РЖ Техничка контрола се вработени околу 100 луѓе:

alt  1 доктор на науки

alt  1 магистер на науки

alt  1 специјалист за контрола на квалитет

alt  7 металуршки инженери

alt  5 хемиски инженери

alt  1 електоинженер

alt  1 машински инженер

alt  1 инженер физичар

alt  83 вработени со средно образование или висококвалификувани вградени.