alt

Нашата лабораторија издава сертификати според:

 

LR (Lloyd’s Register),
GLR (German  Lloyd’s Register),
TÜV, NV (Norske   Veritas),
ABS (American Bureau of Shipping),
BV (Bureau Veritas),
RINA etc.

Хемиска лабораторија

Во нашата хемиска лабораторија се вршат хемиски анализи на следниве

материјали :

руди на железо, манган, бакар, хром, никел итн.

неоргански материјали (печена вар, силикати, вештачки ѓубрива итн)

метали и легури на основа железо, алуминиум, бакар, цинк и др.

феролегури (фероманган, ферохром, феротитан, ферониобиум итн.)

гасови, течни и цврсти горива

масла (моторни масла, хидраулични масла, трафо-масла и др.)

проби од животната и работната средина (вода, почви, прашина, отпад)

 

Опрема во хемиска лабораторија:

Оптичко-емисиони спектрометри SPECTRO (Spectrolab, SpectroMax),

Германија

Анализатор на јаглерод и сулфурCS 800, Германија

Анализатор на водород, кислород и азотONH 2000, Германија

UV/VIS спектрофотометар Varian Cary 50, Австралија

Атомски апсорпционен спектрометар SpectrAA 55, Varian, Австралија

Гама спектрометар Canberra, USA

Калориметар IKA C200, Германија

  

Метод за анализа

Оптичко-емисиона спектрометрија

C и S анализа со спалување и IR апсорпција

Атомска апсорпциона спектрометрија

Гасна хроматографија

Мокро-хемиски методи

Електрохемиски методи (електрогравиметрија)