РЖ Техничка Контрола АД

Лабораторија за испитувања без разрушување

Ги извршуваме следните испитувања без разрушување:

1. Испитување со ултразвук

2. Радиографска и рентгенска контрола

3. Испитување со флуоресцентни пенетранти

4. Испитување со магнетни методи

5. Одредување тврдина

6. Испитување за атестирање на заварувачи

Опрема во лабораторијата за испитување без
разрушување:

1. Ултразвучна опрема


2. Опрема за радиографска и рентгенска контрола

3. Опрема за магнетно испитување

4. Опрема за одредување тврдина