РЖ Техничка Контрола АД

Хемиска лабораторија

Во нашата хемиска лабораторија се вршат хемиски анализи на следниве
материјали:

  1. Метали и легури на основа железо, алуминиум, бакар, цинк итн.
  2. Феролегури (фероманган, ферохром, феротитан, ферониобиум итн.)
  3. Примероци од животната и работната средина (отпадни води, почви, ѓубрива, прашина, отпад итн.)
  4. Цврсти горива (јаглен, кокс, антрацит, петрол кокс итн.)
  5. Цврсти биогорива (пелети, брикети итн.)
  6. Руди на железо, манган, бакар, хром, никел итн.)
  7. Неоргански материјали (печена вар, силикати итн.)
  8. Масла (моторни масла, хидраулични масла, трафо-масла итн.)

Опрема во хемиска лабораторија :

Методи за анализа: