РЖ Техничка Контрола АД

Акредитација

РЖ Техничка контрола е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија. Со Сертификатот за акредитација се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2006.

Акредитацијата ги опфаќа следниве дејности:

Системот за управување со квалитет, воведен и имплементиран во РЖ Техничка контрола, е базиран на барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2000. Целта на менаџментот е да се примени овој Систем за квалитет за континуирано подобрување на прецизноста и брзината на механичките и хемиските анализи на металите.

РЖ Техничка контрола е сертифицирана според ISO 9001:2015 Стандарди за управување со квалитетот од Lloyd’s Register Quality Assurance. Исто така, сертифицирана е како Препознатлива Лабораторија од Bureau Veritas, Croatian Register of Shipping, Russian Register of Shipping итн.

Сертификати